Moj pierwszy prawdziwy wpis

February 23, 2013 – 10:25 am

Prymas Szkocji kardyna? Keith O’Brien w wywiadzie dla BBC Scotland przyzna?, ?e niektórzy ksi??a maj? trudno?ci z celibatem, i nie wykluczy?, ?e przysz?y papie? mo?e odmiennie podej?? do tej kwestii, o której powiedzia?, ?e nie jest dogmatem wiary. – Celibat nie pochodzi od Boga i mo?na powróci? do dyskusji o nim – stwierdzi?.

Niektóre sprawy, jak np. zakaz aborcji lub eutanazji, s? zasadniczymi prawdami wiary pochodz?cymi od Boga, dlatego Ko?ció? nigdy nie zgodzi si? na ?adne odst?pstwa od nich, ale prerogatyw? papie?a jest zastanowienie si?, czy Ko?ció? ma utrzyma? dotychczasow? lini? w innych kwestiach, które nie maj? boskiej natury – o?wiadczy?. W?ród tych drugich wskaza? na celibat ksi??y.

W historii Ko?cio?a powszechnego by? okres, gdy ksi??a nie praktykowali bez?e?stwa, i w niektórych jego obrz?dkach ksi??a ?eni? si?. St?d celibat nie pochodzi od Boga i mo?na powróci? do dyskusji o nim – doda?.

warez adobe acrobat professional Adobe Acrobat 9 adobe acrobat 50 writer download

Post a Comment