Sztuka chi?ska

May 12, 2013 – 10:12 am

Ró?ne formy sztuki zosta?y wp?ywem wielkich filozofów, nauczycieli, przywódców religijnych, a nawet przywódców politycznych. Wczesne formy sztuki w Chinach zosta?y wykonane spo?ród ceramiki oraz jade w okresie neolitu, br?zu, a? do których dodano w czasach dynastii Shang. Shang s? w najwy?szym stopniu zapami?tany ich br?zu odlew, zauwa?y? jego jasno?ci szczegó?ów. Fragmenty naczy? ceramicznych z okresu od czasu mniej wi?cej roku 9000 pne znaleziono w (Spirit Cave) Xianrendong miejscu, Wannian County, w prowincji Jiangxi, stanowi? jedne z najwcze?niejszych znanych ceramiki chi?skiej. Te wyroby uprzedni wytwarzane r?cznie w poprzek www nawini?cie i strzeli? w ogniskach. Ozdoby m.in. wra?eniem znaki kr?gowego a funkcji wytwarzanych przez wyt?aczanie oraz przebijania. Strona Xianrendong zajmowa? od chwili oko?o 9000 rpne a? do co? ko?o tego 4000 rpne. W tym okresie dwójka rodzaje ceramiki zosta?y wykonane. Pierwsza sk?ada?a si? spo?ród grubych zabudowanych wyrobów mog? pozosta? przeznaczone do codziennego u?ytku. Drugi jest cie?sze, cie?sze tre?ciwe wyroby chyba przeznaczone a? do u?ytku rytualnego b?d? na specjalne okazje. Jest archeologicznych dowody sugeruj?ce, i? oba typy wyrobów wytworzono w tym samym czasie w pewnym momencie. Niektórzy eksperci uwa?aj?, ?e naczelny autentyczny porcelany powsta? w prowincji Zhejiang w okresie Han Wschodniej. Chi?scy eksperci podkre?laj? bytowanie znacznej cz??ci porcelany-budowlanych minera?ów (kaolin, g?az porcelany czy te? szalbierstwo obu) jako aktualny czynnik w okre?laniu porcelany. Od?amki odzyskane z terenów wschodnich archeologicznych szacuje Han pieca temperatur? wypalania wynosi? od czasu 1260 do 1300 ° C, tudzie? ju? w 1000 pne. Na pocz?tku cesarskich Chin, porcelana zosta?a wprowadzona i rozrywka zosta?a dopracowana a? do tego stopnia, ?e ??w j?zyku angielskim s?owo Pa?stwo ?rodka sztywny si? synonimem wysokiej jako?ci porcelany. Podczas Sui oraz Tang (581 okresów a? do 906) Szeroki opcja ceramiki, niskie tudzie? wysokie opalanych opalany, zosta?y wyprodukowane. Nale?? a? do nich przyzwoicie znane Tang o?ów szybami Sancai (trójkolorowy) wyroby, wysokiej wypalania wapna szybami wyrobów seledyn Yue tudzie? wypalanych wyrobów niskiej z Changsha. W pó?nocnych Chinach, wysoki, przezroczyste opalanych porcelany zosta?y wykonane w piecach w prowincjach Henan oraz Hebei. Jedna spo?ród pierwszych wzmianek z porcelany przy u?yciu cudzoziemca, kombinowany przez podró?nika w czasie arabskiej dynastii Tang, jaki zapisa?, ?e: “Oni maj? w Chinach nadzwyczaj cienkiej gliny z której wykonuje si? wazy, które s? w gruncie rzeczy przejrzyste jak szk?o, g?odne kawa?ki jest postrzegana za spraw? nich wazony wykonane s? z gliny.” Tang wyroby Sancai pochówku niezmienny si? bardzo popularne na sztuki. “Sancai” oznacza trójka kolory. Jednak kolory glazury a? do dekoracji wyroby spo?ród dynastii Tang, nie poprzedni ograniczone do trzech w liczbie. Na Zachodzie, Tang wyroby Sancai kiedy niekiedy nazywane jajka-i-szpinakiem przez dealerów a? do u?ytku zielony, ?ó?ty a bia?y. Cho? ta ostatnia z dwóch kolorów przypadkiem by? w wy?szym stopniu akuratnie opisana w charakterze bursztynu za? off-white / ?mietany
okolice warszawy ciekawe miejsca
.

warez adobe acrobat professional Adobe Acrobat 9 adobe acrobat 50 writer download

Post a Comment