testy s?uchawki

May 12, 2013 – 7:56 pm

Ze wzgl?du na u?yty przetwornik elektroakustyczny s?uchawki ró?ni si? na: elektromagnetyczne (czasem w projekcie nazywane “magnetycznymi”), z membran? z surowca ferromagnetycznego (g?ównie ze pewni), której krok tworzony jest poprzez zmiany pola magnetycznego w nieruchomej cewce wybieraj?cej si? w zwyk?ej blisko?ci membrany[1]; elektrodynamiczne (albo krótko “dynamiczne”), z membran? papierow? albo z cia?a sztucznego, której ruch wzbudzany jest poprzez przyklejon? do niej nisk? cewk?, po?o?on? w wielkim sta?ym polu magnetycznym, unosz?c? si? wskutek przechodz?cego przez ni? strumienia zmiennego; elektrostatyczne, z b?on? tworzon? przez zmiany pola elektrycznego; piezoelektryczne (“krystaliczne”), z b?on? pobudzan? wskutek zjawiska piezoelektrycznego[2]. elektrodynamiczne z kotwic? zrównowa?on? (ang. Balanced Armature), z rdzeniem z mi?kkiej zostali po??czonym sztywno z membran?, wydobywaj?cym si? pomi?dzy nieruchomymi magnesami sta?ymi i nawini?t? wokó? cewk?[3]. testy s?uchawki Ze wzgl?du na budow? s?uchawki odznacza si?: s?uchawki wokó?uszne (zamkni?te, pó?otwarte lub otwarte), w jakich ca?a ma??owina uszna zakryta jest wraz ze s?uchawk? w niskiej komorze s?uchawki nauszne (zamkni?te, pó?otwarte lub wysokie), w jakich ma??owina uszna pokryta jest s?uchawk? w ma?ej komorze s?uchawki otwarte, których przyjmuje si? poprzez zbli?enie ucha do b?ony s?uchawki tak, ?e ma??owina ucha pozostaje ods?oni?ta s?uchawki pó?otwarte, o budowie cz??ciowo os?aniaj?cej ucho[4] s?uchawki douszne, które je si? (niemal) do wn?trza kana?u s?uchowego[5]. s?uchawki dokana?owe, które do dobrego ods?uchu wymagaj? uszczelnienia kana?u s?uchowego.

warez adobe acrobat professional Adobe Acrobat 9 adobe acrobat 50 writer download

Post a Comment